Van idee naar vorm,
van vorm naar realisatie

Vraag? info@advise-r.nl Direct contact? 06- 42 417 657 of 06- 14 525 353

Wet Markt en Overheid

Gemeentelijk vastgoed specialist Anna Verhoeven

 

“Een van de regels die in de Wet Markt en Overheid is opgenomen, is dat overheden kostprijsdekkende huren moeten rekenen. Dit betekent dat ook kosten als belastingen, onderhoud, rente en verzekeringen in de huurprijs moeten worden opgenomen.”

 

Wat betekent de Wet Markt en Overheid voor uw gemeente?
In 2012 werd de Wet Markt en Overheid ingevoerd en hiermee werd de Mededingingswet vervangen. De nieuwe wet heeft als doel om concurrentievervalsing ten opzichte van andere marktpartijen tegen te gaan en in de wet zijn gedragsregels voor overheidsorganen opgenomen. Toch blijkt in de praktijk dat nog niet iedere gemeente de wet op de juiste manier toepast of worstelt met het toepassen van deze wet. Hoe is de Wet Markt en Overheid in uw gemeente geïmplementeerd?

 

Toezicht door de Autoriteit Consument en Markt
De Autoriteit Consument en Markt ziet er sinds 2014 op toe dat overheden zich aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid houden. Dat betekent dat zij sinds 2014 handhavend optreden en dat concurrerende verhuurders zich kunnen beroepen op nietigheid van huurcontracten die door de overheid zijn gesloten. Dit heeft als gevolg dat de verhuurder, de overheid in dit geval, de ontvangen huurgelden moet terugbetalen aan de huurder. Nu ligt dit natuurlijk iets genuanceerder, maar er zal al snel duidelijk worden dat gemeenten niet zitten te wachten op dergelijke nietigverklaringen. Reden te meer om eens kritisch te kijken naar uw huurcontracten en deze te toetsen aan de wet.

 

 

 

Kostprijsdekkende huren
Een van de regels die in de Wet Markt en Overheid is opgenomen, is dat overheden kostprijsdekkende huren moeten rekenen. Dit betekent dat ook kosten als belastingen, onderhoud, rente en verzekeringen in de huurprijs moeten worden opgenomen. Verstrekt u als gemeente subsidie aan bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie en is deze verrekend in de huurprijs, dan moet dit losgekoppeld worden en de huurprijs opnieuw volgens de regels worden vastgesteld. Ook van het overige gemeentelijk vastgoed zal de huurprijs getoetst moeten worden aan de huidige wet- en regelgeving. In zwaarwegende gevallen mag een verhuurobject worden vrijgesteld van de Wet Markt en Overheid en kan de gemeente dit vastleggen in een Algemeen Belang Besluit (ABB). Tegen een ABB kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep indienen.

 

Advise-R toetst en berekent
Advise-R toetst de bestaande huurcontracten aan de wet en berekent de kostprijsdekkende huren. Op basis van deze toetsing en berekening rolt hier een advies uit, waar u als gemeente direct mee aan de slag kunt. Indien u wenst gaan wij in gesprek met de huurders en verwerken wij de nieuwe huurovereenkomsten. Wanneer er sprake is van zwaarwegende belangen om af te wijken van de Wet Markt en Overheid, kunnen wij het advies schrijven voor de gemeenteraad en de voorzet geven voor een Algemeen Belang Besluit.

 

Meer weten?
 

Door de hulp in te roepen van Advise-R is aan het einde van het proces uw huuradministratie op orde en toekomstbestendig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  gemeentelijk vastgoed specialist Anna Verhoeven via anna@advise-r.nl 06-43719534.